Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezető

A Napfényes Étterem Kft. ezúton tájékoztatja Önt a www.napfenyesetterem.hu, www.napfenyesprogramok.hu, kiszallitas.napfenyesetterem.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) használatával, és a weboldalon nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről.

A jelen tájékoztató és az adatkezelés során a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint járunk el, különös tekintettel az alábbiakra:

  • 2016/679 EU rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: Rendelet)
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Ektv.)
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

2. A személyes adatokkal kapcsolatos alapvető fogalmak és értelmezéseik

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

3. Az adatkezelő

Az adatkezelő a Napfényes Étterem Kft. (továbbiakban: Adatkezelő, cégjegyzékszáma: 01-09-915191, adószáma: 14686735-2-43, székhelye: 1125 Budapest, Lóránt út 8/B. III. em. 3., képviselője: Bödör Zoltán ügyvezető, telefon: +36 20 247 5644, e-mail cím: bodorz67@gmail.com.

4. Az adatkezelés alapelvei

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A kezelt adatoknak az adatkezelés célja szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk.

A kezelt adatoknak pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

5. Az érintettek köre

Az adatkezeléssel érintettek az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalt meglátogató személyek, a hírlevélre feliratkozók, a Weboldalon tanfolyamot megrendelők, a Weboldalon tanácsadást kérők, a Weboldalon keresztül az Adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődők, a Weboldalt a Facebook-on kedvelők, feliratkozók, a telefonon ételt rendelők, asztalt foglalók, rendezvényeinkre telefonon jegyet rendelők; emailen asztalt foglalók, ételt rendelők, rendezvényre jegyet rendelők, privát rendezvényre ajánlatot kérők; online étel- és italrendelők.

6. A kezelt adatok:

6.1. Telefonos ételrendelés, asztalfoglalás, rendezvényeinkre jegyrendelés esetén az Adatkezelő az érintett megrendelő következő adatait kezeli: név, telefonszám

6.2. Emailes ételrendelés, asztalfoglalás, rendezvényeinkre jegyrendelés esetén az Adatkezelő az érintett megrendelő következő adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám, az érintett honlapjának címe, az igény leírása, számlázási név, cím, adószám, a megrendelt termék, szolgáltatás megjelölése.

6.3. A Weboldalon való hírlevél feliratkozás esetén az Adatkezelő az érintett feliratkozó következő adatait kezeli: név, e-mail cím, IP-cím.

6.4. A Weboldalon tanfolyam megrendelése esetén az Adatkezelő az érintett következő adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám, az érintett honlapjának címe (tanfolyamtól függően megadható), számlázási név, cím, adószám, megrendelt tanfolyam.

6.5. A Weboldalon feltüntetett programokra szóló internetes jegyvásárlás esetén az Adatkezelő az érintett következő adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, cím, adószám (ha cégként kér számlát). Adatfeldolgozó és adatkezelő: INTERTICKET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Váci út 99., Fővárosi Bíróság Cg. 01-09-736766)

6.6. A Weboldalon szolgáltatások iránt érdeklődés esetén az Adatkezelő az érintett következő adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám.

6.7. Online étel- és italrendelés esetén (cég)név, szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím, adószám, a megrendelt termék megjelölése.

6.8. A Weboldalt látogatók kezelt adatai: a weboldal használata során különböző típusú cookie-k, azaz sütik kerülhetnek feltelepítésre az érintett látogató eszközére (a sütikről való részletes tájékoztatást lásd a 11. pontban). Az egyes sütik tárolhatják a látogató IP-címét, vagy annak valamely részét, a böngésző típusát, a weboldal használatára vonatkozó adatokat (látogatás ideje, felkeresett oldalak, munkamenet időtartama, kattintások száma).

Ha a Weboldalt meglátogató az oldalon elhelyezett Facebook plugin használatával „kedvelt”-ként megjelöli (like-olja), illetve, ha a Weboldal Facebook oldalára feliratkozik, az Adatkezelő kezeli az érintett Facebook profiljára vonatkozó adatokat (név, profilkép).

7. Az adatkezelés célja:

7.1. Telefonos ételrendelés, asztalfoglalás, rendezvényeinkre jegyrendelés esetében a megrendelt termék vagy szolgáltatás rögzítése, a megrendeléssel kapcsolatos kapcsolattartás, egyeztetés, a megrendelt termék vagy szolgáltatás pontos teljesítése: név, telefonszám.

7.2. Emailes ételrendelés, asztalfoglalás, rendezvényeinkre jegyrendelés esetében a megrendelt termék vagy szolgáltatás rögzítése, a megrendeléssel kapcsolatos kapcsolattartás, egyeztetés, a megrendelt termék vagy szolgáltatás pontos teljesítése: név, e-mail cím, telefonszám, az érintett honlapjának címe, az igény leírása, számlázási név, cím, adószám, a megrendelt termék, szolgáltatás megjelölése. A számlázási nevet, címet, adószámot az Adatkezelő a számla kiállításához kezeli.

7.3. A hírlevél feliratkozás esetén az adatkezelés célja a hírlevél küldés szolgáltatás biztosítása, beleértve kedvezményekről, az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól való tájékoztatást.

7.4. Tanfolyam megrendelése esetén az adatkezelés célja a megrendelés rögzítése, visszaigazolása, a megrendelés teljesítése. A telefonszám megadása esetén a telefonszám kezelésének célja a tanfolyam megrendelésével és teljesítésével kapcsolatos egyeztetés, kapcsolattartás.

A számlázási nevet, címet, adószámot az Adatkezelő a számla kiállításához kezeli.

7.5. A Weboldalon feltüntetett programokra szóló internetes jegyvásárlás esetén az adatkezelés célja a vásárlás rögzítése, teljesítése (helyszíni teljesítéssel). Adatfeldolgozó és adatkezelő: INTERTICKET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Váci út 99., Fővárosi Bíróság Cg. 01-09-736766)

7.6. A Weboldalon keresztül elküldött érdeklődés esetén az adatkezelés célja az érintett tájékoztatása az őt érdeklő szolgáltatásról.

7.7. Online étel- és italrendelés esetében a megrendelt termék és szolgáltatás rögzítése, a megrendeléssel kapcsolatos kapcsolattartás, egyeztetés, a megrendelt termék vagy szolgáltatás pontos teljesítése: (cég)név, szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím, a megrendelt termék megjelölése. A számlázási nevet, címet, adószámot az Adatkezelő a számla kiállításához kezeli.

7.8. A Weboldal működése során használ sütik céljáról a 11. pontban található tájékoztatás.

A Weboldalon elhelyezett Facebook plugin használata során az adatkezelés célja, hogy az érintett számára biztosítsa az oldal kedveltként való megjelölhetőségét, és a feliratkozást.

8. Az adatkezelés jogalapja

8.1. Telefonos ételrendelés, asztalfoglalás, rendezvényeinkre jegyrendelés esetében a megrendelt termék vagy szolgáltatás esetén az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont).

8.2. Emailes ételrendelés, asztalfoglalás, rendezvényeinkre jegyrendelés esetében a megrendelt termék vagy szolgáltatás esetén az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont). A számlázási nevet, címet, adószámot az Adatkezelő a számla kiállításához kezeli.

8.3. Hírlevél szolgáltatás esetén az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont). Az e-mail cím és az IP cím kezelésére az Adatkezelő az Ektv. 13/A. § alapján is jogosult, mivel ezek a szolgáltatás nyújtásához technikailag szükséges adatok.

8.4. Tanfolyam megrendelése esetén az érintett megrendelő neve, e-mail címe, számlázási név, cím, és a megrendelt tanfolyam tekintetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja és az Ektv. 13/A. §. Ezen adatok a tanfolyam szolgáltatására vonatkozó szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükségesek. Ezen adatok nélkül a szerződés nem jöhet létre és nem teljesíthető (a megrendelő nem tudja leadni megrendelését, az Adatkezelő nem tud számlázni, és teljesíteni a tanfolyamot).

A telefonszám, az adószám, és az érintett honlapjára vonatkozó adat kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont). Az adószám annak megadása esetén a számlán kerül feltüntetésre.

8.5. A Weboldalon feltüntetett programokra szóló internetes jegyvásárlás esetén az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont). Adatfeldolgozó és adatkezelő: INTERTICKET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Váci út 99., Fővárosi Bíróság Cg. 01-09-736766)

8.6. A Weboldalon keresztül elküldött érdeklődés esetén megadott adatok esetén az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont).

8.7. Online étel- és italrendelés esetében a megrendelt termék vagy szolgáltatás esetén az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont). A számlázási nevet, címet, adószámot az Adatkezelő a számla kiállításához kezeli.

8.8. A Weboldalon keresztül az érintett látogató gépére települő sütik esetén az adatkezelés jogalapja:

  • Olyan sütik esetén, amelyek a Weboldal működéséhez, a Weboldalon nyújtott szolgáltatások, funkciók igénybevételéhez technikailag szükségesek: Ektv. 13/A. §., Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja.
  • Olyan sütik esetén, amelyek kényelmi vagy marketing funkciót, vagy a weboldal használatának elemzését, teljesítményének javítását szolgálják: az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont).

A Facebook plugin használatával kapcsolatban az adatkezelés jogalapja az Ektv. 13/A. §., és a Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja.

8.9. Az Adatkezelő az érintett adatait akkor is kezelheti, ha ez jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. (Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont). Ilyen eset lehet, ha az Adatkezelőnek az érintettel szemben követelése (pl. kiegyenlítetlen számlája) áll fenn.

9. Az adatkezelés időtartama

9.1. Telefonos ételrendelés, asztalfoglalás, rendezvényeinkre jegyrendelés során az Adatkezelő az adatokat addig kezeli, ameddig az a megrendelés, szerződés, szolgáltatás teljesítéséhez szükséges.

9.2. Emailes ételrendelés, asztalfoglalás, rendezvényeinkre jegyrendelés során az Adatkezelő az adatokat addig kezeli, ameddig az a megrendelés, szerződés, szolgáltatás teljesítéséhez szükséges.

9.3. A hírlevél szolgáltatás során kezelt adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg az érintett a hírlevél szolgáltatásról le nem iratkozik, vagy az adatai törlését egyébként nem kéri.

9.4. A Weboldalon történő tanfolyam megrendelés, és a Weboldalon feltüntetett programokra szóló internetes jegyvásárlás során az Adatkezelő az adatokat addig kezeli, ameddig az a megrendelés, szerződés, szolgáltatás teljesítéséhez szükséges.

Az Adatkezelő az adatot legkésőbb a teljesítéstől számított 1 év elteltével automatikusan törli, kivéve a 9.3. pontban foglalt eseteket, illetve ha az adatkezelésnek más jogalapja is fennáll (pl. az érintett hírlevélre is feliratkozott).

9.5. Amennyiben az érintett személyes adatai szerepelnek a számlán, az Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján e bizonylatokat köteles 8 évig megőrizni. Azokat az adatokat, amelyek adózáshoz kapcsolódó iratokon szerepelnek (pl. megrendelésen, szerződésen, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § alapján az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kell megőrizni.

9.6. A Weboldalon keresztül elküldött érdeklődés esetén kezelt adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg az érintettnek a kért tájékoztatást megadja. Az Adatkezelő az adatot legkésőbb ezt követő 1 év elteltével automatikusan törli, kivéve, ha az érintett ismét megkereste az Adatkezelőt. Ismételt megkeresés esetén az Adatkezelő a személyes adatot a tájékoztatás teljesítésétől számított legkésőbb 1 évig kezeli.

9.7. Online étel- és italrendelés során az Adatkezelő az adatokat addig kezeli, ameddig az a megrendelés, szerződés, szolgáltatás teljesítéséhez szükséges.

9.8. A sütik élettartamáról a 11. pontban találhat tájékoztatást. A Facebookon a Weboldal „kedvelt”-ként való megjelölése, illetve feliratkozás esetén az adatkezelés az érintett törlési kérelméig tart (leiratkozás, megjelölés visszavonása).

10. Az adatokhoz hozzáférők (címzettek) köre:

A személyes adatokhoz hozzáférhetnek az Adatkezelő erre felhatalmazott munkavállalói, vele szerződéses viszonyban álló megbízottjai, akik feladatának ellátásához személyes adatokhoz való hozzáférés szükséges, továbbá az Adatkezelő vezető tisztségviselője és helyettese.

Személyes adatokat harmadik személyeknek kizárólag adatfeldolgozás céljából adunk át. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

10.1. A hírlevél szolgáltatást az Adatkezelő hírlevél kezelő szoftver útján nyújtja. A hírlevél kezelő szoftver működtetője a szolgáltatás nyújtása során adatfeldolgozóként az érintettek személyes adatait (név, e-mail, IP cím) feldolgozza. Az adatkezelő a hírlevél szolgáltatás során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

SalesAutopilot Kft.
Az adatfeldolgozó címe: 1089 Budapest, Golgota utca 3.
Az adatfeldolgozás helye: 1 Burlington Rd, Dublin 4, Ireland
Az adatfeldolgozási technológia: Információs rendszerrel

10.2. Az Adatkezelő a weboldal használatának elemzésére a Google, Inc által működtetett Google Analytics szolgáltatást használja, amely információkat gyűjt, és statisztikai jelentést készít a weboldal használatáról, a látogatók egyedi azonosítása nélkül. E szolgáltatás sütiket (cookie) használ, amely az érintett számítógépére feltelepítésre kerülnek. A sütik által gyűjtött, a weboldal használatára vonatkozó adatok tárolásra kerülnek a Google LLC, mint adatfeldolgozó szerverén (székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA., telefon: 650-253-0000, e-mail: data-protection-office@google.com)

A Google LLC a Privacy Shiled Keretegyezmény alapján vezetett megfelelőségi listában szerepel.

A Facebook plugin használatával kapcsolatos adatkezelés esetén adatfeldolgozó a Facebook Inc., székhelye: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, telefon: +1 650-543-4800, e-mail: privacyshield@support.facebook.com

A Facebook Inc. a Privacy Shiled Keretegyezmény alapján vezetett megfelelőségi listában szerepel.

10.3. Az Adatkezelő részére könyvelési szolgáltatást nyújt: Egyensúlyért Könyvelőiroda Kft. 1063 Budapest, Bajnok u. 5. I. 12.

A könyvelési szolgáltató részére továbbításra kerülnek az Adatkezelő által kiállított számlák, amelyek adattartalmát a szolgáltató adatfeldolgozóként kezeli.

11. A Weboldalon használt sütik (cookie-k)

A süti (angolul: cookie) egy olyan, szövegből álló információsor, amelyet a Weboldal az érintett felhasználó számítógépének, mobil eszközének merevlemezén található kisméretű fájlba továbbít. Egy süti tipikusan annak a számítógépes tartománynak (domain-nek) tartalmazza a nevét, amelyről a süti érkezett, valamint tartalmazza a süti érvényességi idejét, és egy véletlenszerűen létrehozott számot (értéket).

A Weboldal által használt sütik többféle célt szolgálnak. Egyes sütik az oldal működéséhez technikailag szükségesek, mivel ezek nélkül az oldal és annak alapvető funkciói nem lennének használhatóak. Egyes sütik megkönnyítik a Weboldal használatát, így meghatározott ideig megjegyzik a látogató műveleteit és személyes beállításait (pl. a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így a látogatónak nem kell azokat újra megadnia minden újabb látogatás alkalmával, vagy mikor az egyik oldalról egy másikra navigál. Vannak olyan sütik, amelyek a Weboldal teljesítményének növelését szolgálják, azáltal, hogy információkat gyűjtenek és jelentést készítenek a Weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból. Egyes sütik hirdetési célokat szolgálnak, azáltal, hogy a látogatókat leginkább érdeklő hirdetések megjelenítését segítik elő.

A sütiket az alábbi kategóriákba lehet sorolni:

  • Munkamenet (session) sütik: olyan ideiglenes sütik, amelyek addig maradnak az érintett látogató internetes böngészőjének cookie-állományában, amíg nem hagyja el a Weboldalt, és a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Ezek a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által az oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését.
  • Használatot támogató sütik: arra szolgálnak, hogy a Weboldal megjegyezze, hogy a felhasználó milyen beállításokkal és milyen módon használja a Weboldalt. Ennek célja, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló sütikben lévő adatok nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen tud működni.
  • Teljesítményt biztosító, statisztikai sütik: olyan sütik, amelyeket arra szolgálnak, hogy segítségükkel az Adatkezelő információt gyűjtsön arról, hogy a látogatók hogyan használják a Weboldalt, így melyik oldalt tekintették meg, ott milyen munkamenetet indítottak, és mennyi ideig tekintették meg az oldalt, meddig tartott a munkamenet. Az Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja, amely sütik használatával információkat gyűjt, és statisztikai jelentést készít a weboldal használatáról, a látogatók egyedi azonosítása nélkül. E sütik használatának célja, hogy az Adatkezelő képet kapjon a Weboldal használatáról, és tovább tudja fejleszteni, felhasználóbarát élményt tudjon biztosítani a látogatóknak.
  • Hirdetési, marketing sütik: ezek a sütik arra használhatóak, hogy az érintett látogató számára érdekes hirdetéseket jelenítsen meg a Weboldal, illetve saját marketing megjelenésének eredményességét növelje. Az e funkcióba tartozó sütik például megjegyezhetik a látogató legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait, és ezen adatok elemzésével segítenek a megfelelő hirdetések megjelenítésében.

Használt sütik

Süti neve Vonatkozó tartomány Süti típusa Süti időtartama
_gat .napfenyesetterem.hu First-party 8 mp
_gid .napfenyesetterem.hu First-party 1 nap
_ga .napfenyesetterem.hu First-party 2 év
IDE .doubleclick.net Third

party

1 év
GPS .youtube.com Third

party

29 perc
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com Third

party

6 hónap
PREF .youtube.com Third party 8 hónap
YSC .youtube.com Third-party A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
(Munkamenet ideje)
collect google-analytics.com Pixel A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
(Munkamenet ideje)
GPS youtube.com HTTP 1 nap

 

IDE doubleclick.net HTTP 8 hónap
PREF youtube.com HTTP 8 hónap